خدمات مشاوره حضوری و نوروتراپی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی هوشمند در دسترس است. استفاده از ماسک الزامی است.

به راحتی مشاوره بگیرید
همه ما در مراحل و زمان هایی از زندگی نیاز به صحبت کردن و مشاوره گرفتن از فردی داریم که بتواند ما را درک کند.

Learning microsoft office 2016 level 1 data files free download

Looking for:

Learning microsoft office 2016 level 1 data files free download. Download Companion Content for Microsoft Official Courseware (MOC)

Click here to Download

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonts, borders, colors, numbering, aligning, naming ranges, using filters, applying styles and themes, templates. Set ranges, logical functions if, and.. Create, analyze Pivot Table data, present data with pivot charts, filter using timelines and slicers.

Determine potential outcomes using data tables and scenarios, use goal seek feature, forecasting data trends. Check spelling, grammar, readability, research tools, check accessibility, save document other formats. Create text boxes and pull quotes, add word art and other text effects, draw shapes, complex illustrations with SmartArt.

Prepare a document for collaboration, mark up a document, review markups, merge changes from other documents. Add captions, cross-references, bookmarks, hyperlinks, insert footnotes and endnotes, add citations and a bibliography. Suppress information, set formatting and editing restrictions, restrict document access, add a digital signature to a document.

Creating folders, attaching files, distribution lists and internet addresses, Out of Office Assistant, Auto Signatures. You are here. By default, most common predefined styles are available in the Styles gallery on the Home tab. For this reason, formatting document content by using styles produces a harmonious effect. After you apply named styles, you can easily change the look of an entire document by switching to a different style set that contains styles with the same names but different formatting.

Style sets are available from the Document Formatting gallery on the Design tab. Pointing to a style set in the gallery displays a live preview of the effects of applying that style set to the entire document TIP Style sets provide a quick and easy way to change the look of an existing document. You can also modify style definitions by changing the template on which the document is based.

On the Home tab, click the Styles dialog box launcher. To change which styles are displayed in the Styles pane 1. Open the Styles pane, and then click Options. Open the Styles pane, and then select or clear the Show Preview check box. To add a style to the Styles gallery 3 1.

In the Styles pane, point to the style, click the arrow that appears, and then click Add to Style Gallery. To remove a style from the Styles gallery 1. To apply a built-in style 1. Select the text or paragraph to which you want to apply the style. TIP If the style you want to apply is a paragraph style, you can position the cursor anywhere in the paragraph.

If the style you want to apply is a character style, you must select the text. In the Styles gallery on the Home tab, or in the Styles pane, click the style you want to apply. To change the style set 1. On the Design tab, in the Document Formatting group, click the More button if necessary to display all the style sets. Point to any style set to preview its effect on the document.

Click the style set you want to apply. Manage outline levels Styles can be used for multiple purposes: to affect the appearance of the content, to build a document outline, and to tag content as a certain type so that you can easily locate it. Outline levels include Body Text and Level 1 through Level 9. Most documents make use only of body text and the first three or four outline levels.

They appear as headings in the Navigation pane and act as handles for the content that appears below them in the hierarchy. You can collapse and expand the content below each heading, and move entire sections of content by dragging the headings in the Navigation pane. To display the document outline in the Navigation pane 3 1. In the Navigation pane, click Headings to display the document structure. TIP Only headings that are styled with the document heading styles appear in the Navigation pane.

To expand or collapse the outline in the Navigation pane 1. TIP If there is no triangle next to a heading, that heading does not have subheadings. To expand or collapse sections in the document 1. In a document that contains styles, point to a heading to display a triangle to its left.

The theme is a combination of coordinated colors, fonts, and effects that visually convey a certain tone. To change the look of a document, you can apply a different theme from the Themes gallery.

The default installation of Word offers 30 themes to choose from Each theme has a built-in font set and color set, and an associated effect style.

In some font sets, the heading and body fonts are the same. For example, the first color in each set is applied to the Title and Intense Refer- ence styles, and different shades of the third color are applied to the Subtitle, Heading 1, and Heading 2 styles.

If you create a combination of theme elements that you would like to be able to use with other documents, you can save the combination as a new theme. By saving the theme in the default Document Themes folder, you make the theme available in the Themes gallery. In a corporate environment with managed computer configurations, the user profile folder might be located elsewhere.

By default, Word applies the Office theme to all new, blank documents. In Word , the Office theme uses a primarily blue palette, the Calibri font for body text, and Calibri Light for headings.

If you plan to frequently use a theme other than the Office theme, you can make that the default theme. Use theme elements that reflect your corporate colors, fonts, and visual style, and then save the theme to a central location or send the theme file by email and instruct your colleagues to save it to the default Document Themes folder.

To apply a built-in theme to a document 1. On the Design tab, in the Document Formatting group, click the Themes button, and then click the theme you want to apply. TIP If you have manually applied formatting to document content, the theme does not override the manual formatting. To change theme elements in a document 1. Apply a base theme, and then modify the theme colors, fonts, and effects as you want them.

On the Design tab, in the Document Formatting group, click the Themes button. In the File name box, replace the suggested name, and then click Save. To apply a custom theme 1.

Display the Themes menu. If you have created a custom theme, the Themes menu now includes a Custom area that contains your theme. Click the theme to apply it to the document. To change the default theme 1. In the document, apply the theme you want to use as the default theme. To apply a theme from a nonstandard location 1. At the bottom of the Themes menu, click Browse for Themes. In the Choose Theme or Themed Document dialog box, browse to the theme you want to apply, and then click Open.

To find the location of your Document Themes folder 1. At the bottom of the Themes menu, click Save Current Theme. In the Save Current Theme dialog box, click the icon at the left end of the address bar to display the full path to the Document Themes folder. Note that the second method removes the theme choice from the gallery but does not remove the theme file from your Themes folder.

If you need to make adjustments, you can add or delete rows or columns ormerge cells. When you click in the table, the Table Design and Layout tabs appear.

On the Table Design tab, choose different colors, table styles, add or remove borders from the table. This way you can create a table with more than ten columns and eight rows, as well as set the column width behavior. Under Table Size, select the number of columns and rows.

Click OK and the new table appears in your document. You can even draw diagonal lines and cells within cells. The pointer changes to a pencil. You can use mail merge in Office to create form letters or address labels, certificates with unique names, and more. Here’s how. With mail merge, you create a document in Word that has the information that you want to be the same in each version such as the return address on an envelope or the main content of your email.

You add fields as placeholders in the document for the unique information that you want to be updated such as the recipient’s name or address. Instead of having to manually create new versions of the same document and replace those fields, Word does all the work, pulling in information from your Outlook contacts, an Excel spreadsheet or other data source to run the mail merge.

Make sure your contacts list is ready. It’s best to have your spreadsheet or Outlook contacts prepared before you start creating the document so the mail merge goes smoothly. For example, whether you’re using Outlook contacts or an Excel spreadsheet for your data source, make sure none of the data is missing for the fields you’ll be pulling in. If you’re using Outlook and have a large number of contacts but only want to use mail merge for specific contacts, you’ll make the process easier by selecting those contacts and copying them to a new folder.

Create a new blank document in Word. Navigate to the Mailings tab. Click the Start Mail Merge button and select your document type. We’ll start with the letter first. Click the Select Recipients button and choose to create a new list, use an existing list, or choose from Outlook Contacts. The “Type a New List… ” option creates a new data table in Word, but you’re better off using an external source like a spreadsheet or the contacts list in Outlook so the data is readily available to other programs and other purposes.

If you choose “Use an Existing List…” you’ll be asked to browse to the file on your computer and then confirm the data table. If you choose “Choose from Outlook Contacts…” you’ll be asked to choose the Outlook contact folder and then add or remove recipients from the merge. This is why we advised in step one to create a new contacts folder for your mail merge: You won’t have to scroll all of your contacts in this small box.

Create the content for your document and insert the placeholders. When you get to the part where you get to information that needs to be personalized from your data source, insert a placeholder with either the Insert Merge Field button or one of the two shortcuts Word offers for common fields: Address Block and Greeting Line. Use the Address Block shortcut. As the name suggests, the Address Block button creates a placeholder for a name and address–useful when creating letters or mailing labels or envelopes.

With both the Address Block and Greeting Line shortcuts, you’ll be able to specify what gets inserted and preview what it will look like. Use the Greeting Line shortcut. The Greeting Line button adds a salutation that you can format. The dropdowns will let you select to include the full name by default , the full name with the title e. Joshua Randall Jr.

As with the Address Block shortcut, preview the results of the mail merge and use the Merge Fields… button to correct make sure your fields match if they don’t in the preview. Insert other fields into your document. For other placeholders you might need, click on Insert merge field and select the field you want to insert at that point in the document. Preview the merge results after you’ve finished the document and inserted all your fields by clicking the Preview Results button.

In the Mailings tab, use the forward and back buttons to check all of the mail merge results. In addition to letters which can be any sort of document, including certificates and coupons , you can choose emails, envelopes, labels, or directories as the document type. Citations In Word, you can easily add citations when writing a document where you need to cite your sources, such as a research paper.

Afterwards, you can create a bibliography of the sources you used to write your paper. To add a citation to your document, first add the source you used. Create a source 1. On the References tab, click the arrow next to Bibliography Style and click the style that you want to use for the citation and source. Click at the end of the sentence or phrase that you want to cite. On the References tab, click Insert Citation. In the Create New Source dialog box, next to Type of Source, select the type of source you want to use for example, a book section or a website.

Enter the details for the source and click OK. The source is added as a citation at the place you selected in your document. When you’ve completed these steps, the citation is added to the list of available citations. The next time you quote this reference, you don’t have to type it all out again.

You just add the citation see the steps in the following procedure. Add citations to your document 1. Click at the end of the sentence or phrase that you want to cite, and then on the References tab, click Citations. In the Citations pane on the right, double-click the citation you want to add. Make the changes you want to the source and click OK. To manage your list of sources, click Citation Source Manager and then add new sources or edit or delete sources in the list.

Usually, footnotes appear at the bottom of the page and endnotes come at the end of the document or section. Add a footnote 1. Click where you want to add a footnote. Word inserts a reference mark in the text and adds the footnote mark at the bottom of the page.

Type the footnote text. TIP: To return to your place in your document, double- click the footnote mark. Add an endnote 1. Click where you want to add an endnote. Type the endnote text.

TIP: To return to your place in your document, double-click the endnote mark. Customize footnotes and endnotes After you add your footnotes and endnotes, you can change the way they appear.

For example, you can change the number format or where they show up in your document. On the Insert menu, click Footnote to open the Footnote and Endnote box. In the Footnote and Endnote box, select the options you want. TIP: To restart footnote or endnote numbering at the beginning of each section, in the Footnote and Endnote box, click Footnotes orEndnotes, and in Numbering, click Restart each section.

Individual slides can include bullet points, pictures, charts, tables, and Practice files business diagrams. Professionally designed themes visu- No practice files are necessary to ally enhance your message and provide a professional, complete the practice tasks in this coordinated appearance.

The elements that control the appearance of PowerPoint and the way you interact with it while you create presen- tations are collectively referred to as the user interface.

Some user interface elements, such as the color scheme, are cosmetic. Others, such as toolbars, menus, and but- tons, are functional. The default PowerPoint configuration and functionality is based on the way that most people work with the app. You can modify cosmetic and func- tional user interface elements to suit your preferences and working style. This chapter guides you through procedures related to starting PowerPoint, working in the PowerPoint user interface, and managing Office and app settings.

You might also have a shortcut to PowerPoint on your desktop or on the Windows taskbar. When you start PowerPoint without opening a specific presentation, the PowerPoint Start screen appears. The Start screen is a hybrid of the Open and New pages of the Backstage view.

It displays links to recent files in the left pane, and new file templates in the right pane. TIP You can turn off the appearance of the Start screen if you want to go directly to a new, blank presentation.

Click the Start button, and then click All apps. In the app list, click any index letter to display the alphabet index, and then click P to scroll the app list to the apps starting with that letter. Scroll the list if necessary, and then click PowerPoint to start the app.

To start PowerPoint on a Windows 8 computer 1. From the Start screen, display the Apps screen. Sort the Apps screen by name, and then click any index letter to display the alphabet index. In the alphabet index, click P to scroll the app list to the apps starting with that letter. Then click PowerPoint to start the app. Work in the PowerPoint user interface The PowerPoint user interface provides intuitive access to all the tools you need to develop a sophisticated presentation tailored to the needs of your audience.

The apps in the Office suite are designed to work together to provide highly efficient methods of getting things done. You can install one or more Office apps on your com- puter.

Some apps have multiple versions designed for different platforms. For example, you can install different versions of PowerPoint on a computer, a smartphone, an iPad, and an Android device; you can also work in a version of PowerPoint that is hosted entirely online.

Although the core purpose of an app remains the same regardless of the platform on which it runs, the avail- able functionality and the way you interact with the app might be different. It is available as part of the Office suite of apps, as a freestanding app, or as part of an Office subscription.

Until recently, the standard way of acquiring Office software was to purchase a disc, packaged in a box, and install the software from the disc. In the recent past, the standard distribution model has changed to an online installation, often as part of an Office subscription licensing package.

Office , which was originally available only to businesses, now has many subscription options designed for individual home and business users, students, households, small businesses, midsize businesses, enterprises, government agencies, academic institutions, and nonprofits; in other words, whatever your needs may be, there is an Office subscription option that will be a close fit.

Many of the Office subscription options include licens- ing for the desktop Office apps and permit users to run Office on multiple devices, including Windows computers, Mac computers, Windows tablets, Android tablets, iPads, and smartphones. You can review and edit presen- tations in PowerPoint Online, which runs directly in your browser instead of on your computer.

PowerPoint Online displays the contents of a presentation very much like the desktop app does, and offers a limited subset of the commands and content formatting options that are available in the full desktop app. Com- mands for tasks you perform often are readily available, and even those you might use infrequently are easy to find. Title bar At the top of the app window, this bar displays the name of the active file, identifies the app, and provides tools for managing the app window, ribbon, and content.

The title bar elements are always on the left end, in the center, and on the right end of the title bar The Quick Access Toolbar at the left end of the title bar can be customized to include any commands that you want to have easily available.

You can change the location of the Quick Access Toolbar and customize it to include any command to which you want to have easy access. TIP You might find that you work more efficiently if you organize the commands you use frequently on the Quick Access Toolbar and then display it below the ribbon, directly above the workspace.

Your ribbon might display additional tabs TIP The available ribbon tabs and the appearance of the commands on the ribbon might differ from what is shown in this book, based on the apps that are installed on your computer, the PowerPoint settings and window size, and the screen settings.

Across the top of the ribbon is a set of tabs. Clicking a tab displays an associated set of commands arranged in groups. Commands related to managing PowerPoint and presentations rather than presen- tation content are gathered together in the Backstage view, which you display by clicking the File tab located at the left end of the ribbon.

Commands available in the Backstage view are organized on named pages, which you display by clicking the page tabs in the colored left pane. You redisplay the presentation and the ribbon by clicking the Back arrow located above the page tabs. The Home tab, which is active by default, con- tains the most frequently used commands.

When a graphic element such as a picture, table, or chart is selected on a slide, one or more tool tabs might appear at the right end of the ribbon to make commands related to that specific object easily accessible.

Tool tabs are available only when the relevant object is selected. TIP Some older commands no longer appear as buttons on the ribbon but are still available in the app. You can make these commands available by adding them to the Quick Access Toolbar or the ribbon. You can point to any button to display a ScreenTip that contains the command name, a description of its function, and its keyboard shortcut if it has one.

To determine whether a button and its arrow are integrated, point to the button to activate it. If both the button and its arrow are shaded, clicking the button displays options for refining the action of the button. If only the button or arrow is shaded when you point to it, clicking the button carries out its default action or applies the current default formatting.

Clicking the arrow and then clicking an action carries out the action. Clicking the arrow and then clicking a formatting option applies the formatting and sets it as the default for the button. Examples of buttons with separate and integrated arrows When a formatting option has several choices available, they are often displayed in a gallery of images, called thumbnails, that provide a visual representation of each choice. When you point to a thumbnail in a gallery, the Live Preview feature shows you what the active content will look like if you click the thumbnail to apply the asso- ciated formatting.

When a gallery contains more thumbnails than can be shown in the available ribbon space, you can display more content by clicking the scroll arrow or More button located on the right border of the gallery. Tell me what you want to do Entering a term in the Tell Me What You Want To Do box located to the right of the ribbon tabs displays a list of related commands and links to additional resources online. Or you can press F1 to open the Help window for the cur- rent app.

The easy path to help when working in PowerPoint Status bar Across the bottom of the app window, the status bar displays information about the current presentation and provides access to certain PowerPoint functions.

Some items, such as Docu- ment Updates Available, appear on the status bar only when that condition is true. These tools provide you with con- venient methods for changing the display of presentation content.

The ribbon is dynamic, meaning that as its width changes, its buttons adapt to the available space. As a result, a button might be large or small, it might or might not have a label, or it might even change to an entry in a list. For example, when sufficient horizontal space is available, the buttons on the View tab of the PowerPoint app window are spread out, and you can review the commands available in each group. At pixels wide, most button labels are visible If you decrease the horizontal space available to the ribbon, small button labels disap- pear and entire groups of buttons might hide under one button that represents the entire group.

Clicking the group button displays a list of the commands available in that group. When insufficient horizontal space is available, labels disappear and groups collapse under buttons When the ribbon becomes too narrow to display all the groups, a scroll arrow appears at its right end.

Clicking the scroll arrow displays the hidden groups. The greater the screen resolution, the greater the amount of information that will fit on one screen. Your screen resolution options are dependent on the display adapter installed in your computer, and on your monitor. The greater the number of pixels wide the first number , the greater the number of buttons that can be shown on the ribbon.

This is a good way to gain vertical space when working on a smaller screen. Then you can temporarily redisplay the ribbon to click a button, or permanently redisplay it if you need to click several buttons. The extra space is intended to lessen the possibility of accidentally tapping the wrong button with your finger.

To maximize the app window 1. When the pointer touches the top of the screen, the dragged window maximizes. To change the screen resolution TIP Methods of changing screen resolution vary by operating system, but you should be able to access the settings in Windows 10, Windows 8, and Windows 7 by using these methods.

At the bottom of the Display pane of the Settings window, click the Advanced display settings link. Click or drag to select the screen resolution you want, and then click Apply or OK. Windows displays a preview of the selected screen resolution. If you like the change, click Keep changes in the message box that appears. Near the right end of the title bar, click the Ribbon Display Options button. To display only the ribbon tabs 1. To temporarily redisplay the ribbon 1.

Click any tab name to display the tab until you click a command or click away from the ribbon. To optimize the ribbon for touch interaction 1.

To specify the items that appear on the status bar 1. Right-click the status bar to display the Customize Status Bar menu. A check mark indicates each item that is currently enabled. Click to enable or disable a status bar indicator or tool.

The change is effected immediately. The menu remains open to permit multiple selections. When you finish, click away from the menu to close it. Depending on your screen resolution or app window width, the PowerPoint ribbon on your screen might look dif- ferent from that shown in this book. If you turn on Touch mode, the ribbon displays significantly fewer commands than in Mouse mode. As a result, pro- cedural instructions that involve the ribbon might require a little adaptation.

Simple procedural instructions use this format: 1. On the Insert tab, in the Illustrations group, click the Chart button. If the command is in a list, our instructions use this format: 1. On the Transitions tab, in the Timing group, click the Sound arrow and then, in the Sound list, click Chime. First click the specified tab, and then locate the specified group. Multistep procedural instructions use this format: 1.

Display the presentation in Normal view. Select the animated object or objects that you want to modify. On the Animations tab, in the Timing group, click the Start arrow to display the list of start timing options. In the Start list, click After Previous. On subsequent instances of instructions that require you to follow the same process, the instructions might be simplified in this format because the work- ing location has already been established: 1.

In Normal view, select the animated objects that you want to modify. On the Animations tab, in the Start list, click After Previous. Instructions in this book refer to user interface elements that you click or tap on the screen as buttons, and to physical buttons that you press on a key- board as keys, to conform to the standard terminology used in documenta- tion for these products.

When the instructions tell you to enter information, you can do so by typing on a connected external keyboard, tapping an on-screen keyboard, or even speaking aloud, depending on your computer setup and your personal preferences. The Account page of the Backstage view in PowerPoint displays information about your installation of PowerPoint and other apps in the Office suite and the resources you connect to.

Microsoft account credentials are also used by many non-Microsoft products and websites. TIP Many apps and websites authenticate transactions by using Microsoft account credentials. Two ways you can personalize the appearance of your PowerPoint app window are by choosing an Office background and an Office theme.

The background is a subtle design that appears in the title bar of the app window. There are 14 backgrounds to choose from, or you can choose to not have a background. TIP The images in this book depict the No Background option to avoid interfering with the display of any user interface elements, and the Colorful theme. From the Connected Services area of the page, you can connect Office to Facebook, Flickr, and YouTube accounts to access pictures and videos; to SharePoint sites and OneDrive storage locations; and to LinkedIn and Twitter accounts to share presenta- tions.

You must already have an account with one of these services to connect Office to it. For example, when inserting a picture onto a slide, you will have the option to insert a locally stored picture or to search online for a picture. After you connect to your Facebook, SharePoint, and OneDrive accounts, you can also insert pictures stored in those locations. The changes that you make on the Account page apply to all the Office apps installed on all the computers associated with your account.

Some of the settings on the Account page are also available in the PowerPoint Options dialog box, which you open from the Backstage view. This dialog box also contains hundreds of options for controlling the way PowerPoint works. With PowerPoint running, click the File tab to display the Backstage view. In the left pane of the Backstage view, click Account. To manage your Microsoft account settings 1. Display the Account page of the Backstage view.

In the User Information area, click any of the links to begin the selected process. To change the app window background for all Office apps 1. In the Office Background list, point to any background to display a live preview in the app window, and then click the background you want.

To change the app window color scheme for all Office apps 1. To connect to a cloud storage location or social media service 1. At the bottom of the Connected Services area, click Add a service, click the type of service you want to add, and then click the specific service. In the Product Information area, click the Manage Account button to display the sign-in page for your Office management interface.

Provide your account credentials and sign in to access your options. To manage Office updates 1. Click the Update Options button, and then click the action you want to take. You can install available updates from the Backstage view before the automatic installation occurs To open the PowerPoint Options dialog box 1.

In the left pane of the Backstage view, click Options. Start PowerPoint Perform the following tasks: 1. Using the technique that is appropriate for your operating system, start PowerPoint.

When the Start screen appears, press the Esc key to create a new blank presentation. Work in the PowerPoint user interface Start PowerPoint, create a new blank presentation, maximize the app window, and then perform the following tasks: 1. Notice the different levels of detail in the ScreenTips. Change the width of the app window and notice the effect it has on the ribbon.

When the window is narrow, locate a group button and click it to display the commands. Maximize the app window. Hide the ribbon entirely, and notice the change in the app window. Redisplay the ribbon tabs but not the commands. Temporarily display the ribbon commands, and then click away from the ribbon to close it. Use any of the procedures described in this chapter to permanently redisplay the ribbon tabs and commands.

Display the status bar shortcut menu, and identify the tools and statistics that are currently displayed on the status bar. Add any indicators to the status bar that will be useful to you.

Keep the presentation open in PowerPoint for use in the next set of practice tasks. Display the Account page of the Backstage view and review the information that is available there. Expand the Office Background list. Point to each background to display a live preview of it. Then click the background you want to apply.

Apply each of the Office themes, and consider its merits. Then apply the theme you like best. TIP If you apply a theme other than Colorful, your interface colors will be different from the interface shown in the screenshots in this book, but the functionality will be the same.

Review the services that Office is currently connected to. Expand the Add a ser- vice menu and point to each of the menu items to display the available services. Connect to any of these that you want to use. Click the Update Options button and note whether updates are currently avail- able to install. If updates are available, apply them after you finish the practice tasks in this chapter.

Review the infor- mation on this page to learn about any new features that interest you. Explore each page of the dialog box. Notice the sections and the settings in each section. Note the settings that apply only to the current file. Review the settings on the General page, and modify them as necessary to fit the way you work. Then close the dialog box. Close the presentation without saving changes. The sophisticated presentation features of PowerPoint are easy to find and use, so even novice users can work pro- Practice files ductively with PowerPoint after only a brief introduction.

For practice file download ments and Microsoft Excel workbooks, so if you already instructions, see the introduction. Processes that are specific to the creation and management of slides are unique to PowerPoint. This chapter guides you through procedures related to creating presentations, opening and navigating presen- tations, displaying different views of presentations, dis- playing and editing presentation properties, and saving and closing presentations.

Unlike the templates provided for Word and Excel, most PowerPoint templates are design templates that control thematic elements colors, fonts, and graphic effects and slide layouts rather than content templates that provide purpose-specific placeholder content. Each tem- plate has a corresponding theme, so you can create a presentation based on one template but then entirely change its appearance by applying a different theme. When you start PowerPoint, the app displays a Start screen that gives you options for opening an existing presentation or creating a new one.

The templates can change depending on your use of PowerPoint and the installation of program updates. Creating attractive, functional presentations from scratch can be time-consuming and requires quite a bit of knowledge about PowerPoint.

A design template is a blank presentation with a theme already applied to it. Sometimes it includes background graphic elements and specialized slide layouts. Some templates supply only a title slide and leave it to you to add the other slides you need; other templates supply an example of each of the available slide layouts. These templates provide not only the design elements but also suggestions for content that is appropriate for different types of presentations, such as reports or product launches.

After you download a template, you simply customize the content provided in the template to meet your needs. An important thing to be aware of when you create a presentation in PowerPoint is that you have the choice of two slide aspect ratios, which are referred to slightly inaccurately as slide sizes.

The default slide size is Widescreen , which is opti- mized for displays such as those found on many laptop screens and desktop monitors these days. By default, the slides in presentations you create based on the Blank Presentation tem- plate are set to Widescreen size. Most of the tem- plates are , but you can easily filter the templates to display only those that are formatted specifically for slides. Before you begin adding content to a new presentation, you should consider how the presentation will be viewed and choose the most appropriate slide size.

You can change the slide size after you create the slide deck, but doing so might cause graphic ele- ments especially those on master slides to look different, and text and other slide elements to not fit on slides as intended. To create a new blank presentation 1. Start PowerPoint. When the Start screen appears, press the Esc key.

If PowerPoint is already running, click the File tab to display the Backstage view. In the left pane of the Backstage view, click New to display the New page. On the New page of the Backstage view, click the Blank Presentation thumbnail. Display the Backstage view, and then, in the left pane, click New.

On the New page, scroll the pane to view the presentation design templates that were installed with PowerPoint. Click any thumbnail to open a preview window that displays the title slide of the selected design with alternative color schemes and graphic backgrounds. Each design template has multiple color variants and slide layouts 4.

To display only presentation templates that are optimized at the slide size 1. On the New page of the Backstage view, below the Search box, click Display the New page of the Backstage view. Scroll the pane to locate the design you want to use. PowerPoint displays the new presentation in Normal view. The title slide is visible in the Thumbnails pane and in the Slide pane. Or Below the search box, click one of the suggested searches.

You can enter a color as a search term to display templates that feature that color 3. In the Category list, click any category or categories to further filter the templates. To remove a filter, point to it and then click the X that appears to the right of the category name, or double-click the category name.

Scroll the pane to locate a design that fit your needs. Click any thumbnail to preview the design template, and click the More Images arrows to see the content defined as part of the template. Then click the Create button in the preview window to create the presentation.

Or Double-click any thumbnail to create a presentation based on the template. To disable the display of the Start screen 1. On the General page of the dialog box, clear the Show the Start screen when this application starts check box.

Close the PowerPoint Options dialog box. If the presentation you want to open appears on the Start screen, you can open it directly from there. Otherwise, you open presentations from the Open page of the Backstage view.

The Open page includes all the locations you’ve linked to from an Office program When a presentation is open, you can move among slides by clicking or tapping ele- ments in several areas of the app window, including the Thumbnails pane in Normal view and the Slide pane in Normal view or Slide Sorter view.

You can also move among slides by rotating the wheel button on a mouse. On the Start screen, in the Recent list, click the file name of the presentation you want to open. In the left pane of the Backstage view, click Open to display the Open page.

In the right pane of the Open page, scroll the presentation list if necessary to locate the presentation you want to open, and then click the presentation file name to open it. To open any existing presentation 1. On the Start screen, at the bottom of the left pane, click Open Other Presentations to display the Open page of the Backstage view.

The Places list includes all the locations you’ve linked to from an Office program 3. In the Places list, click the local or network storage location where the presen- tation is stored. Then click any subfolders until you reach the folder you want. Then click fold- ers in the Navigation pane, double-click folders in the file pane, or enter the folder location in the Address bar.

Double-click the presentation you want to open. To look through a presenta- 2 tion without making any inadvertent changes, you can open the file as read-only, open an independent copy of the file, or open it in Protected view. You can also open the file in a web browser. In the event of a computer crash or other similar incident, you can tell PowerPoint to open the file and try to repair any damage.

To move back or forward one slide while working in a presentation 1. To move among slides while working in a presentation 1. Clicking the flag displays a link to the slide you were working on when you closed the presentation, with the date and time of your last change.

Simply click the link to jump to that slide. You can switch among standard presentation views, adjust the elements shown in each view, and change the magnification of the content in the app window.

Display standard views PowerPoint has six views in which you can create, organize, and preview presenta- tions. You insert, cut, copy, paste, duplicate, and delete slides in the Thumbnails pane, create slide content in the Slide pane, and record slide notes in the Notes pane.

Although you can add speaker notes in the Notes pane in Normal view, you must be in Notes Page view to add graphics, tables, diagrams, or charts to your notes. You can enter text either directly on the slide or in the outline. You can click buttons on the navigation bar to move through or jump to specific slides. It displays only the slides and not the presenter tools.

In this view, you manage the slides, rather than the slide content. You can easily reorganize the slides, group them into sections, and apply transitions to one or multiple slides. You can also apply transitions from one slide to another, and specify how long each slide should remain on the screen. The active view is shaded To review a presentation or deliver it to an audience , you display it in Slide Show view.

In this view, each slide fills the screen, and PowerPoint implements transitions, animations, and media effects the way you have specified. You can start the slide show from the first slide or from the currently active slide. To display a presentation in Slide Show view from the first slide 1.

To display a presentation in Slide Show view from the current slide 1. Then click the Previous or Next button on the toolbar. Display program elements You can change the space available for the app window elements by adjusting the relative sizes of the panes or collapsing the ribbon.

 
 

 

Student Data Files for Microsoft Office Classes.Student Data Files for Microsoft Office Classes

 
Excel Advanced Student Data Files. Outlook Student. Data Files. Outlook Basic Student Data Files. Student Data Files for Microsoft Office Classes. Student Data Files for Microsoft Office Classes. Microsoft Official Academic Course MICROSOFT WORD Click on the link below to download the Student.

 
 

دسته‌بندی‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *