خدمات مشاوره حضوری و نوروتراپی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی هوشمند در دسترس است. استفاده از ماسک الزامی است.

مشاوران در نیاوران کلینیک
روانشناس
خانم شیما اسکندری
رزومه رزرو وقت
روانشناس-نوروتراپیست
آقای دکتر پدرام اطمینانی
رزومه رزرو وقت
روانشناس
آقای عباس جلیلی
رزومه رزرو وقت